215 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Odstraňuje rychle a efektivně nečistoty ze všech typů kol. Indikační změna barvy na červenou znamená připraveno.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 49721 Doprava a platba