596 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • ochrana proti zoxidované vrstvě
 • dlouhotrvající odstranění zoxidované matné vrstvy, škrábanců a hologramů na tmavém laku
 • extrémně jemná zrna zaručují spolehlivé odstranění těch nejmenších nedokonalostí laku a mikro škrábanců
  Více

  Kód produktu: 49933 Doprava a platba

 • H301 Toxický při požití.

  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

  H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.

  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  H330 Při vdechování může způsobit smrt.

  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení kg 500 g