151 Kč

skladem
ks
Chamäleon

Odstraňovač skvrn od hmyzu. Přípravek pro péči o exteriér – všechny typy vozidel/organický čistič skvrn na skleněné a lakované povrchy, pro nárazníky a pod. Více

Kód produktu: 49733 Doprava a platba

Aplikace:

  • Nevystavujte přímému slunečnímu záření podklad, který máte v úmyslu čistit
  • Neaplikujte na přímém slunci
  • Aplikujte přímo na povrch, který chcete čistit
  • Nechte působit cca 1-3 minuty
  • Otřete do sucha čistým a suchým hadříkem
  • Opláchněte čistou vodou

 

Skladování:

Doporučená skladovací teplota je od +5 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem. Chraňte před slunečním zářením.

Skladujte v těsně uzavřených obalech v chladných, suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených.

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Vyvarujte se vdechování výparů.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/národními předpisy.

Parametry

Barva transparentní
Balení 650 ml
Určený způsob použití péče o auto
Účinnost Velmi dobrá
Použitelné pro všechny typy vozidel, skleněné a lakované povrchy, nárazníky