205 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • Rez stop + Sealer převádí vlhkost přítomnou ve vrstvách rzi na oxid uhličitý
 • vynikající penetrační schopnost také v silných vrstvách rzi
 • zastavuje i korozi zinku
 • lze přetírat 1K i 2K systémy nebo základními nátěry
 • přilnavost na železo, ocel, hliník a zinek
  Více

  Kód produktu: 39010 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 100 ml