650 Kč

Není skladem Sledovat dostupnost
ks
Chamäleon

 • sada obsahuje keramickou ochranu 9H protection 50 ml, 2x nanášecí houbičku a 1x leštící tkaninu
 • vynikající regenerační účinek
 • velmi dobrá odolnost proti poškrábání
 • vodoodpudivý účinek
 • snadné čištění
 • odolná ochrana proti povětrnostním vlivům, UV záření a mechanickému namáhání
  Více

  Kód produktu: 49761 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 50ml