789 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • 2K stěrkový tmel s hliníkem na bázi polyesterové pryskyřice
 • pozoruhodná vysoká teplotní odolnost a přilnavost: cca 30 minut při 220 °C
 • slouží pro vyrovnání promáčklin a nerovností
 • použitelné přímo na železo, ocel a hliník
 • lze použít k tmelení svárů
 • barva tmavě šedá Více

  Kód produktu: 15146 Doprava a platba

 • Standardní věty o nebezpečnosti
  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.