897 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

2K stěrkový tmel s hliníkem na bázi polyesterové pryskyřice, který má pozoruhodnou vysokou teplotní odolnost a přilnavost: cca 30 minut při 220 °C.
Slouží pro vyrovnání promáčklin a nerovností na železu, oceli a hliníku. Také lze použít k tmelení svárů. Vyznačuje se tmavě šedou barvou.


Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 15146 Doprava a platba