410 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

Dvousložkový tmel vyztužený uhlíkovými vlákny, který lze brousit již po 25-30 minutách při 20 °C. Přímo použitelný na železo, ocel, hliník, pozinkované podklady, sklolaminát, kompozity a dřevo. Perfektně se hodí k přemostění prasklin, malých mezer a perforací způsobených korozí. Černá barva.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kód produktu: 15345 Doprava a platba