3 246 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • tužidlo pro lak Air Dry Více

  Kód produktu: 12897 Doprava a platba

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H315 - Dráždí kůži.
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Orální).
  H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

  Parametry

  Balení ml 2,5 L