654 Kč

Skladem
ks
Chamäleon

 • pro EPOXY primer 455 Více

  Kód produktu: 12554 Doprava a platba

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Parametry

  Balení ml 0,5 L